LET'S GO!
Ukrainian Agency

ORDER BRAND DESIGN
Close
ASK A QUESTION
We offer design services for brands. We are currently working with brands from around the world. We are bold, authentic, open and these are the brands we strive to create. Now we are staying in Ukraine, we plan to develop our wonderful country and build our future.We invite you to cooperate.

FULL CYCLE BRANDING AGENCY / WE DESIGN FOR NEW BRANDS AND REBRAND FOR EXISTING BRANDS

БРЕНДИНГОВА АГЕНцІЯ ПОВНОГО ЦИКЛУ/ СТВОРЮЄМО ДИЗАЙН ДЛЯ НОВИХ БРЕНДІВ І РЕБРЕНДІНГ ДЛЯ ІСНУЮЧИХ

VISUAL CONCEPT
стилістика, настрій та характер майбутнього бренду, виходячи з трендів галузі, його позиціонування та сегменту.
style, mood and character of the future brand, based on industry trends, its positioning and segment.
TITLE
+ розробка варіантів назв автором неймінгу;
+ перевірка назв на легкість звучання та прочитання;
+ перевірка на унікальність, збіги та наявність конкурентів у ніші;
+ переклад та значення кількома мовами;
+ перевірка назв на наявність вільних доменних імен та акаунтів у соціальних мережах;
+ презентація 5-ти фінальних варіантів назв для вибору

+ development of variants of names by the author of naming;
+ checking names for ease of sounding and reading;
+ checking for uniqueness, matches and the presence of competitors in the niche;
+ translation and meaning in several languages;
+ checking names for availability of free domain names and accounts in social networks;
+ presentation of 5 final names for selection
LOGO
+ Створення унікального знаку бренду - логотипу;
+ розробка 3-х варіантів логотипу в рамках обраної візуальної концепції;
+ демонстрація логотипу на носіях

+ creation of a unique brand sign - logo;
+ development of 3 variants of the logo within the framework of the chosen visual concept;
+ demonstration of the logo on media
FORM STYLE
+ створення дизайну для бренду:
+ фірмовий стиль – набір кольорів та шрифтової розбивки бренду;
+ створення брендингу та дизайну для 5-ти носіїв (наприклад, візитки, прайс, уніформа, пакети, коробки);
+ підготовка вихідних макетів під друк

+ design for the brand:
+ corporate identity - a set of colors and font breakdown of the brand;
+ creation of branding and design for 5 media (for example, business cards, price list, uniforms, packages, boxes);
+ preparation of initial layouts for printing
INSTAGRAM DESIGN
+ розробка єдиного стилістичного рішення для дизайну соцмереж;
+ оформлення сторінок Instagram та Facebook;
+ креативний дизайн для 21 посту;
+ написання текстів, відповідно до рубрик та контент-плану;
+ дизайн Highlights;
+ фото профілю;
+ Оформлення шапки профілю;
+ дизайн обкладинки для Facebook-сторінки

+ development of a single stylistic solution for the design of social networks;
+ design of Instagram and Facebook pages;
+ creative design for 21 posts;
+ writing texts, according to headings and content plan;
+ Highlights design;
+ profile photo;
+ design of the profile header;
+ cover design for Facebook page
VIDEO CREATIVES
+ розробка креативної концепції для промо-кампаній;
+ Створення 3-х відео-роликів для таргетованої реклами в соціальних мережах;
+ Створення 3-х графічних діджитал-банерів для реклами в соціальних мережах. Усі відео-креативи створюються на основі існуючих фото- та відео-матеріалів або на основі контенту з профільних відео-ресурсів.

+ development of a creative concept for promotional campaigns;
+ creation of 3 video clips for targeted advertising in social networks;
+ creation of 3 graphic digital banners for advertising in social networks. All video creatives are created on the basis of existing photo and video materials or on the basis of content from specialized video resources
DESIGN OF OUTDOOR ADVERTISING OR BRAND FACADES
для офлайн-бізнесів, які мають фізичні точки контактів:
+ оформлення фасаду, вивіски, дизайн табличок, вхідної групи, або дизайн банерів та сіті-лайтів для зовнішньої реклами

for offline businesses that have physical points of contact:
+ design of the facade, signboards, design of plates, entrance group, or design of banners and city lights for outdoor advertising
WEBSITE
+ створення сайту, лендінг-сторінки або інтернет-магазину на платформі Tilda;
+ реєстрація доменного імені та підключення до платформи;
+ створення текстових блоків, розділів сайту та наповнення сайту;
+ копірайт текстів та вичитування літредактором усіх матеріалів;
+ підбір зображень та фото;
+ створення веб-дизайну;
+ підключення форми зворотного зв'язку та месенджерів;
+ створення мобільної версії сайту;
+ адаптація сайту на всі гаджети та всі дозволи екранів;
+ створення відео-інструкцій з самостійного управління та редагування блоків сайту

+ creation of a website, landing page or online store on the Tilda platform;
+ registration of a domain name and connection to the platform;
+ creation of text blocks, sections of the site and filling the site;
+ copywriting of texts and proofreading by a literary editor of all materials;
+ selection of images and photos;
+ creation of web design;
+ connection of the feedback form and instant messengers;
+ creating a mobile version of the site;
+ adaptation of the site to all gadgets and all screen resolutions;
+ creation of video instructions for self-management and editing of site blocks
Для отримання прайсу надішліть "+" у telegram
To get the price, send "+" to telegram

PRICE

PRICE

VISUAL CONCEPT

TITLE

LOGO

FORM STYLE

INSTAGRAM DESIGN

VIDEO CREATIVES

BRAND DESIGN

SALES DESIGN

FULL DESIGN

DESIGN OF OUTDOOR ADVERTISING OR BRAND FACADES

WEBSITE

DESIGN 5 carriers

7000$

3500$

2500$

ПРОСЧИТАТЬ ДИЗАЙН БРЕНДА
Для получения более подробной информации о формате предоставления услуг, заполните форму:
YOU CAN FIND OUT WHAT THE POTENTIAL OF YOUR BRAND IS AT THE FREE ZOOM CONSULTATION ON THE VISUAL AND POSSIBILITIES OF YOUR BRAND
ЯКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТАЇТЬ ВАШ БРЕНД, ВИ МОЖЕТЕ ДІЗНАТИСЯ НА БЕЗКОШТОВНОЇ ZOOM-КОНСУЛЬТАЦІЇ З ВІЗУАЛУ І МОЖЛИВОСТЯМ ВАШОГО БРЕНДУ
PORTFOLIO
BLUR BEAUTY STUDIO
Салон краси повного циклу
Full cycle beauty salon
SAFIR INTERNATIONAL
Міжнародна консалтингова компанія
International consulting company